SVB komt met verzekerdenadministratie over AOW-pensioen

De Sociale Verzekerings Bank (SVB) werkt aan een verzekerdenadministratie waarin zij van alle Nederlandse burgers gaat bijhouden welke rechten zij hebben opgebouwd voor de volksverzekeringen.

Steeds meer 65-plussers hebben een onvolledig AOW-pensioen doordat ze buiten Nederland hebben gewoond of gewerkt. Hoe eerder iemand op de hoogte is van een dergelijk ‘AOW-gat’, hoe eerder er maatregelen genomen kunnen worden.
┬şaarom is de SVB in 2007 gestart met een ‘volledige verzekerdenadministratie’ (VVA). Daarin inventariseert de SVB de opgebouwde AOW-rechten van iedereen in Nederland. Tot nu toe gebeurde dat alleen als een klant daarom vroeg of als de 65e verjaardag naderde.
Eerder informeren

Dankzij de VVA wordt het mogelijk om klanten eerder en vollediger te informeren over hun toekomstige AOW-pensioen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via het SVB Pensioenoverzicht, dat onder andere laat zien welk AOW-pensioen iemand op zijn 65e kan verwachten. Of via het pensioenregister, waar iedere Nederlander over enkele jaren online zijn pensioengegevens kan raadplegen.
Dienstverlening verbeteren
Daarnaast maakt de VVA het mogelijk om de dienstverlening verder te verbeteren. Doordat de opgebouwde AOW-rechten van iedereen al bekend zijn, verloopt de aanvraag van een AOW-pensioen straks grotendeels automatisch. Dat maakt de aanvraag sneller en eenvoudiger voor zowel de SVB als klanten.
Andere volksverzekeringen

Naar verwachting zijn in 2017 alle AOW-rechten geïnventariseerd. Daarnaast zal de VVA ook de actuele verzekeringsstatus bevatten als basis voor de andere volksverzekeringen: de kinderbijslag, de nabestaandenuitkering Anw en de AWBZ. Met die laatste wordt komend jaar al een begin gemaakt.
Burgerpolis
De VVA vormt een belangrijke opmaat voor de Burgerpolis, het idee dat de SVB in 2004 lanceerde om de rechten en plichten voor alle burgers transparant te maken. Ook zal de administratie een belangrijke gegevensbron worden voor ketenpartners. De VVA past daarmee geheel in het streven van de overheid om gegevens van burgers eenmalig uit te vragen en zodoende de administratieve lasten tot een minimum te beperken.

Bron: Sociale Verzekeringsbank