ABP vindt hervorming pensioenstelsel niet nodig

Het Nederlandse pensioenstelsel is behoorlijk bestand tegen de vergrijzing. Er zijn dan ook geen grootscheepse hervormingen van het pensioenstelsel nodig, vindt het ambtenarenpensioenfonds ABP.

In een zogeheten position paper keert het grootste pensioenfonds van Nederland zich tegen voorstellen om de pensioenleeftijd te verhogen of om de hoogte van de pensioenen af te toppen. De pensioenvoorziening van 625 miljard euro is groot genoeg om de toezeggingen gestand te doen, zonder dat belastingen of premies omhoog moeten. Wel pleit het ABP voor behoud van de collectieve pensioenregelingen, maar de pensioenfondsen moeten dan wel de deelnemers individueel meer keuzemogelijkheden bieden om flexibel met pensioen om te gaan: ‘Te strenge eisen van de toezichthouders kunnen dat (onbedoeld) onmogelijk maken.’

Het ABP heeft kritiek op het Centraal Planbureau (CPB), dat stelt dat het komende kabinet 2,6 procent van het bruto binnenlands product moet bezuinigen om in 2011 de inkomsten en de uitgaven van de overheid met elkaar in evenwicht te brengen. Volgens het ABP wordt de noodzaak om deze ongeveer 15 miljard euro te bezuinigen vooral veroorzaakt door stijgende kosten van de zorg en uitputting van aardgasbronnen en ligt de druk niet zozeer bij het Nederlandse pensioenstelsel. Bovendien plaatst het ABP kanttekeningen bij de berekeningen van het CPB.

Het CPB gaat in de nieuwste berekeningen uit van een disconteringsvoet, de verwachte rente van beleggingen van de pensioenfondsen, van 3 procent. Als het planbureau had vastgehouden aan de disconteringsvoet van 4 procent uit een vorige studie over de vergrijzing, hoeft de bezuiniging niet uit te komen op 2,6 procent maar op 0,9 procent. Bovendien stelt het ABP dat de benodigde hervormingen om de vergrijzing op te vangen niet in 2011 in één klap verwezenlijkt hoeven te zijn: ‘Evenwichtige overheidsfinanciën kunnen ook worden bereikt door tot 2040 elke kabinetsperiode 0,5 procent van het BBP, ongeveer 2,5 miljard euro, te bezuinigen. Ombuigingen van een dergelijke omvang zijn in het verleden niet ongebruikelijk geweest.’
bron: Zibb.nl