ABP en Cordares verkennen samenwerkingsmogelijkheden

Pensioengiganten Cordares en ABP treden in gesprek om de samenwerkingsmogelijkheden na te gaan. In het uitgevaardigde persbericht wordt gemeld dat een fusie niet uitgesloten is.

Persbericht Cordares
Pensioenuitvoeringsbedrijf Cordares en stichting pensioenfonds ABP starten deze week op
exclusieve basis verkennende gesprekken om na te gaan of intensieve samenwerking mogelijk is.
Een fusie wordt hierbij niet uitgesloten. Doel is om binnen afzienbare termijn tot een
intentieverklaring te komen waarin de samenwerkingsvoorstellen op hoofdlijnen worden
vastgelegd.

Cordares en ABP zijn organisaties die zich traditioneel sterk maken voor de op collectieve leest
geschoeide 2de pijler pensioenregelingen, en hebben beide een sterke relatie met sociale partners.
Door diepgaande samenwerking willen beide partijen een verdere professionalisering van de
dienstverlening bereiken ten behoeve van de deelnemers en een betere concurrentiepositie in de
Nederlandse en internationale pensioen- en vermogensbeheermarkten door schaalvergroting.
Indien tot een fusie zou worden besloten ontstaat één van de grootste collectieve
pensioenuitvoeringsorganisaties ter wereld, met meer dan 4000 medewerkers. Het nieuwe bedrijf
zou een pensioenvermogen beheren van 245 miljard euro voor bijna 4 miljoen mensen.

Het verkenningsproces wordt aangestuurd door Dick Sluimers, voorzitter van de Directieraad van
ABP, en door Adri van der Wurff, voorzitter van de Raad van Bestuur van Cordares. Een en ander
zal begeleid worden door vertegenwoordigers van de wederzijdse sociale partners.
Cordares en de uitvoeringsorganisatie van ABP zullen in de loop van het proces in contact treden
met de toezichthouders (AFM, DNB en NMa).